Sắp xếp :

Lá bạc (Giòn)

Số lượng: ≥ 50 quỳ

100.000₫120.000₫

Lá vàng A cao cấp

Số lượng: ≥ 50 quỳ kép

250.000₫300.000₫

Lá vàng A thường

Số lượng: ≥ 50 quỳ (1000 lá)

200.000₫240.000₫

Lá vàng B dai

Số lượng: ≥ 50 quỳ

100.000₫120.000₫

Lá vàng B giòn

Số lượng: ≥ 50 quỳ

100.000₫120.000₫

Lá vàng B vò 14x14cm

Số lượng: ≥ 50 quỳ

375.000₫475.000₫

Lá vàng giả vàng ta

Số lượng: ≥ 50 quỳ kép

220.000₫240.000₫

Lá vàng giả vàng ta - Quỳ đơn

Số lượng: ≥ 50 quỳ đơn

100.000₫120.000₫

Lá vàng K dai

Số lượng: ≥ 50 quỳ

100.000₫120.000₫

Lá vàng K giòn

Số lượng: ≥ 50 quỳ

100.000₫120.000₫

Lá vàng MGJ

Số lượng: ≥ 50 quỳ

110.000₫130.000₫